Projekteerimistingimuste avalikustamine

Luunja vallavalitsus algatas Kuuse detailplaneeringu muutmiseks planeeringu alal paikneva Edu tee 2 krundile projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

25.10.2019 esitas Edu tee 2 ja 4 omanik Olga Nikulina projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-7.1 kehtestatud Kuuse maaüksuse detailplaneeringut. Kuuse maaüksuse detailplaneering näeb Edu tee 2 krundil ette ridaelamu ehitamist. Taotleja soovib ridaelamu asemel püstitada krundile ühe üksikelamu ja abihoone. Samas nihutada hoonestusala.

Ehitusseadustiku § 27 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. 

Avalik väljapanek kestab 20. detsember 2019 kuni 31. detsember 2019. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

Lisad: