28.06.19

Projekteerimistingimuste avalikustamine

Luunja vallavalitsus algatas Pärna kinnistu detailplaneeringu alal projekteerimistingimuste avatud menetluse  seoses abihoone püstitamisega Timmi tee 4 krundile ning sellega seoses Timmi tee 4 ja Timmi tee 6 krundi piiride muutmise.

24.05.2019 esitas Ülo Riitsaar projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse projekteerimistingimusi abihoone püstitamiseks ja krundipiiride muutmiseks (Timmi tee 4 ja Timmi tee 6 vaheline piir) nii, et tulevane abihoone jääks Timmi tee 4 krundi üksikelamu abihooneks.

Nimetatud alal kehtib Luunja vallavolikogu 22.12.2005. a otsusega nr 13–7 kehtestatud Pärna kinnistu detailplaneering, mis nägi ette Timmi tee 4 ja Timmi tee 6 kruntidele elamu ja abihoone püstitamise ehitusõigused.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 8 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Luunja vallavalitsus on seisukohal, et abihoone kavandamine ja sellega seotud krundijaotuse muutmine sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi  ja ei põhjusta detailplaneeringu olemuslikku muutmist ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga ning nõustub projekteerimistingimuste väljastamisega krundipiiride nihutamiseks eesmärgiga, et kavandatav abihoone moodustaks ühe ehitusliku kompleksi Timmi tee 4 üksikelamuga.

Seejuures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 Avalik väljapanek kestab 26. juunist  2019  kuni 8. juulini  2019. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

Lisad: Projekteerimistingimuste eelnõu ja joonis.