Projektid

LÕPETATUD PROJEKTID 2010

 

Lohkva Lasteaia rajamine

Lasteaed alustas tööd 2010.a. septembris.

Koos õueala ja sisustusega kujunes 4-rühmalise lasteaia maksumuseks 10,6 miljonit krooni, millest 7,8 miljonit kaeti Euroopa Liidu struktuurivahenditest, ülejäänud 2,8 miljoni ulatuses finantseeris ehitust Luunja vald.

Lasteaed mahutab 4 rühma kokku ligi 70 lapsega. Lasteaed rajati Lohkvas asuvasse vallale kuuluvasse hoonesse, kus varem tegutses raamatukogu. Olemasolevale hoonele tehti lisaks 1-korruseline juurdeehitis. Ehitustööd sisaldasid ka haljastuse, spordiplatsi, mänguväljaku, välisvalgustuse ning autoparkla rajamist.

Hoone esimesel korrusel paiknevad kahe rühma ruumid, samuti juhataja ning majandusjuhi tööruumid, köök, pesuruumid ja laod. Teisel korrusel hakkavad lisaks rühmaruumidele paiknema muusikasaal, eripedagoogide kabinetid, personali olmeruumid ning tehnilised ruumid.

 

Vallakeskuse väljaehitamine

Tegemist on erainvesteeringute kaasabil teostatud projektiga. 

Aleviku keskele rajatud kahekorruselise kaksikhoone üht osa kasutatakse vallakeskusena, teises osas paiknevad  eraettevõtte kontori- ja olmeruumid.

Pikka aega puudus Luunja vallal korralik keskus, vallavalitsus ja volikogu tegutsesid lasteaiaga ühe katuse all. Keskuse rajamiseks kaaluti erinevaid variante, valik langes kapitaalse ja tervikliku lahenduse kasuks. Üheks kaalukeeleks oli ka soodne asukoht otse aleviku südames ning hõlbus juurdepääs. Ehitis on arhitektuurselt lahenduselt ja välisilmelt sobitatud ümbritsevasse ajaloolisse miljöösse, täiendamaks olemasolevaid mõisaaegseid hooneid.

Uue keskuse olulisimaks plussiks on võimalus vallakodanikke kaasaegsel tasemel teenindada.

Külastajate jaoks on eraldi tuba dokumentide täitmiseks, planeeringumaterjalidega tutvumiseks ning mude vajalike toimingute tegemiseks. Keskuses on nõuetekohased ruumid valla arhiivile ja serverile, samuti nõupidamisteruum. Külastajate ja töötajate käsutuses on neli tualettruumi, millest üks on kohaldatud erivajadustega inimestele. Ratastooliga majja pääsemiseks on rajatud kaldtee. 

Suuremate ürituste puhuks on väike esindussaal, kus on võimalik korraldada volikogu koosolekuid, vastuvõtte, seminare, koolitusi, bankette, kontserte  jm üritusi.

Saali saavad oma ürituste läbiviimiseks kasutada kõik valla asutused, seltsid, ettevõtted ja teised soovijad.

 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendamine (I etapp)

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti I etapi raames on Luunja alevikus teostatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, reoveepuhasti ning joogivee eelpuhastusjaama rajamine. Investeeringute eesmärgiks on pakkuda tarbijatele kvaliteetset teenust ja vähendada looduskeskkonna reostuskoormust.

Luunja alevikus teostatatud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde maksumuseks kujunes pisut üle 13 miljonit krooni. Veemajandusprojekti elluviimiseks eraldas toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, kaasrahastajateks olid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Luunja vald. Peatöövõtjaks oli Nordecon Infra AS.

 

 

TEOSTAMISEL PROJEKTID

 

 


 

KAVANDATAVAD PROJEKTID

 

Luunja sadama ja puhkeala rajamine

Jõesadam on üheks osaks Emajõe-Peipsi veetee väljaarendamisel.

Projekt hõlmab ca 13 hektarit ning seob ühtseks tervikuks Luunja aleviku ja Emajõe vahele kavandatava jõesadama ning selle lähiümbrusse planeeritava puhkeala.

Jõesadama koosseisus on kavandatatud kanali süvendamine, sildumisrajatised paatidele ja kuni 40 m pikkustele laevadele, veesõidukite hoiuala, ujuvtankla ning veesõidukite teenindamiseks vajalik muu infrastruktuur.

Puhkealale planeeritakse ujumistiik koos väikese rannaalaga, vabaõhulava, ringkanal koos purretega, laste mänguväljakud, spordiplatsid, piknikukohad, jalutusteed jmt.

Ehitusprojektiga on lahendatud veekogude süvendus- ja kaevetööde ning kallaste kujundamise ja kindlustamise projekteerimine, lähiümbruse vertikaalplaneering, sadamarajatiste projekteerimine koos tehnovõrkude,  juurdepääsuteede ja parklatega, puhkeala tsoneerimine, jalgteede, telkimisalade, lõkkeplatside, välitualettide jmt paigutus, lahendused haljastuse ning väikevormide (pingid, infotahvlid, riietuskabiinid jm) tarvis.   

Luunja vald kavandab rahataotluse ettevalmistamist ENPA Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi (Interreg) raames.

Üheks keskseks eesmärgiks on Emajõe veetee aktiivne kasutuselevõtt, sh laevaliikluse ja turismi arendamine, erinevate teenuste väljaarendamine Emajõe kaldal koos vajaliku infrastruktuuriga. See võimaldab pakkuda vaba aja veetmise võimalusi nii kohalikele kui Tartu linna ja lähiala elanikele, samuti välisturistidele.

Projekti elluviimine aitab avada piirkonna jaoks uued kanalid turismi ja ettevõtluse edendamiseks, samuti investeeringute kaasamiseks.

 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendamine (II etapp)

Luunja vald kavandab osalemist ka järgmises EU Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetusega kavandatavas ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni uuendamise projektis. Sellesse nn jätkuprojekti on kavas hõlmata Kabina küla (suvilapiirkonnad), Pilka küla tiheasustuse osa, Kavastu küla ja  Luunja aleviku nn Uue tänava pikendus.

 

Kergliiklustee väljaehitamine

Kergliiklustee alguspunktiks on Tartu-Räpina-Värska maantee ja Põvvatu-Luunja maantee ristmik ning lõpp-punktiks Luunja alevik (bussipeatuse piirkond).

Tee väljaehitamise kogumaksumuseks kujuneb eelkalkulatsioonide põhjal 589 tuh EUR.     Tee rajamise rahastamiseks on Luunja vald esitanud eeltaotluse Siseministeeriumi poolt avatud kergliiklusteede toetusskeemi raames. Omafinantseering kaetakse vallaeelarvest. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 320 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85%, projekti oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15%. Põhitaotlused EAS-ile eeltaotluste voorus heakskiidetud projektide osas tuleb esitada hiljemalt 2011. aasta lõpuks.                                                                                                                              Tegemist on eeltaotlusega, seetõttu on maksumuse aluseks võetud hinnanguline maksumus. Hind sisaldab ka projekteerimise, ehitusjärelevalve, geotehnililiste uuringute teostamise kulusid.                                                                                                                         Kõvakattega tee kogulaiuseks on kavandatud 4,5 meetrit, sellest 3,5 m asfaltkattega ja 1 m peenkillustikuga.

Kergliiklustee muud rajatised:

-       Kitseoja kergliiklussild;

-       3 truupi: 2 tk Kungla kinnistute  ja 1 Jalaka kinnistu juures;

-       kuivenduskraavid mõlemal pool teed,  laius ca 1,5 m;

-       Luunja aleviku bussipeatus;

-       liiklusmärkide paigaldamine; puhkekohad, pinkide ja prügikastide paigaldus jms.

-       tänavavalgustuskaabli paigaldus ning vastavad valgustid kogu tee ulatuses

 

 

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb