Istungi info ja eelnõud

 

Luunja vallavolikogu istungite info                     

Volikogu istungite protokollid 

      dokumendiregistris Amphor


Luunja vallavolikogu 27.04.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord Luunja vallas

Eelnõu

avaldus


Ülenurme valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Eelnõu

Üldplaneering


Vallavalitsuse 2013. a korralduse alusel algatatud Talli maaüksuse (43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja uue Talli maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning KSH agatamata jätmine

Eelnõu

KSH eelhinnang

Eskiis (1)

Eskiis (2)


Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala  detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud


Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu  Muudetud pärast planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosolekut

Eskiis


Vaideotsus

Eelnõu täiendatud


Kooskõlastuse andmine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kinnitamiseks

Korralduse eelnõu


Vallateede 2017. aasta remondi rahastamine

Eelnõu


Küsitlustulemuste kinnitamine

Eelnõu


Vastus revisjonikomisjoni ehituslubade menetlemise kontrolli kohta

Revisjoni protokoll ja akt

Vastus----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu 27.03.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Vallavalitsuse teenistujate põhipalkade kinnitamine

Eelnõu


Laenu võtmine

Eelnõu


Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. 

Eelnõu

Seletuskiri

Ehituslikud seosed

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Illustreeriv vaade


Luunja Vallavalitsuse 26. veebruari 2010. a korralduse nr 38 „Lohkva külas Salu tee 4/1, Salu tee 4/2, Salu tee 4/3, Salu tee 4/4. Salu tee 4/5, Salu tee 4/6, Salu tee 4/7, Salu tee 4/8, Salu tee 4/9 ja Salu tee 4/10 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Eelnõu


Rahvaküsitluse korraldamine

Eelnõu

Küsitlusleht


Koolmeistri põik kinnisasja omandamine

Eelnõu


Ostueesõiguse kasutamata jätmine

Eelnõu

Joonis


Luunja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Eelnõu

Eelarve

Seletuskiri


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luunja vallavolikogu 16.02.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Luunja valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Eelnõu

Seletuskiri

Lisa 1 ja 2


Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Eelnõu


Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

Eelnõu


Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu osaline kehtestamine

Eelnõu

Kaart 1

Kaart 2

Kaart 3

Seletuskiri


Lohkva külas Ratasvälja (43201:001:0095) maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine

Eelnõu

Joonis (alternatiiv)

Korduv taotlus


Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Lisa 1

Eskiislahendus

KSH eelhinnang

Tartu valla sesukoht

DP algatamise taotlus


Tartu linna üldplaneeringu aastani 2030+ kooskõlastamine

Eelnõu

Tartu linna üldplaneeringu materjalid                


Aedniku tänav L1 kinnisasja omandamine

Eelnõu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 31.01.2017 istungi  päevakord ja materjalidPÄEVAKORD


Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. 

Eelnõu

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Funktsionaalsed seosed

Maakasutus

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

3D vaade


Luunja valla 2016. a eelarve täitmise auanne

Aruanne

 

Volikogu esimehele hüvitise maksmine isikliku sõiduauto kasutamisel ametisõitudeks

Eelnõu


Erakoolide rahastamine 2017. aastal

Eelnõu

 

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2017. a eelarve“ teine lugemine

Eelarve

Seletuskiri

Muudatused eraldistes

Parandusettepanek kolmikliidult

Parandusettepanek Svenilt

Parandusettepanek Heinolt


Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimine

Eelnõu 

Piiri korrigeerimise plaan

 

Luunja valla 2017. a eelarve kinnitamine

Eelnõu


Luunja Varahalduse SA nõukogu liikme tagasikutsumine

Avaldus 

Eelnõu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu 22.12.2016 istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2017. aasta eelarve“ esimene lugemine

Eelnõu

Seletuskiri


Taotlus Vabariigi Valitsusele

Eelnõu

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni soovitus

Volikogu otsus nr 52

Volikogu otsus nr 75

Teenuste loetelu


Tartu Linnavalitsuse ettepanek Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimiseks

Tartu linnavolikogu otsus


Riigikohtu otsus Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste üldplaneeringu osas

Otsus


Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu


Maakonnaplaneering ja selle koostamisega seotud dokumendid nähtuvad Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine.


Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu lähteseisukohtade

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine

Eelnõu

KSH väljatöötamise kava

Lähteseisukohad


Vastus volikogu revisjonikomisjoni 24.11.2016. a kontrollaktile nr 4

Vastus


Aruanne Luunja valla spordi, kultuuri ja noorsootöö arengukava täitmise kohta

Aruanne


Lisatasu

Eelnõu_____________________________________________________________________


Luunja vallavolikogu 23.11.2016 istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Nõlvaku T18 võõrandamine

Eelnõu

Tartu Linnavalitsuse kiri


Aiandi tee 3a kinnistust äralõike võõrandamine

Eelnõu

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Tartu Linnavalitsuse kiri


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla arengukava 2015-2022 kinnitamine“ muutmine

Eelnõu

Lisa

Parandusettepanek

Parandusettepanek

Parandusettepanek

 


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Seletuskiri

Põhijoonis

Olemasolev olukord


Lohkva külas Antsu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Illustratiivne joonis

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed sosed

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Seletuskiri


Kavastu puurkaevu detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Maakasutus


Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Seletuskiri


Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eelnõusse on sisse viidud planeeringu- ja keskkonnakomisjoni poolt tehtud parandus


Joonis

Vallavalitsuse ettepanek: kaaluda üldmaa krundi moodustamistMäksa Vallavolikogu 17.11.2016 otsus nr 50 "Vastus Luunja Vallavolikogu 06.10.2016. a otsusele nr 75

Otsus


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 27.10.2016 istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Luunja valla 2016. a eelarve 9 kuu täitmise aruanne

Aruanne

Luunja valla arengukava täitmise aruanne

Aruanne

Volikogu 28.04.2016. a otsuse nr 28 muutmine

Eelnõu

Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Kontakstvöönd

Maakasutus

Tehnovõrgud

SA Luunja Jõesadam sihtkapitali suurendamine

Eelnõu

Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendamine ja volituste andmine üleandmise lepingu allkirjastamiseks

Eelnõu

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016 kuni 2026“ teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu

Arengukava kinnitamine
Luunja Keskkooli põhimääruse teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu

Parandusettepanek


Volikogu määruse eelnõu „Luunja vallavolikogu 25.04.2002. a. määruse nr 7 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“ Lisa 2 muutmine

Eelnõu

Vastus Mäksa vallavolikogu 17.10.2016. a otsusele nr 48
Mäksa Vallavolikogu otsus

Vastus Mäksa Vallavolikogule-----------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 6.10.2016 istungi päevakord ja materjalid 

Päevakord

Vastus Mäksa Vallavolikogu 25.07.2016. a otsusele nr 36

Eelnõu


Ettepanek Mäksa Vallavolikogule
Eelnõu

Volikogu  28.04.2016. a otsuse nr 28 punkti 2 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu


Luunja valla arengukava tegevuskava muutmine

Eelnõu

Lisad


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 29.09.2016 istungi päevakord ja materjalid 

PÄEVAKORD


Luunja valla eelarvestrateegia 2017 – 2020 eelnõu teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Ettepanekud:

VL Sinu kodu heaksLuunja vallavolikogu 29.01.2015. a otsuse nr 3 „Vallavalitsuse teenistujate põhipalgad“ muutmine

Luunja valla teine lisaeelarve

AS-i Tartu Veevärk Luunja vallas Lohkva, Veibri ja Rõõmu külas vee-ettevõtjaks määramine

Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016 kuni 2026 eelnõu esimene lugemine

Põvvatu - Luunja kergliiklustee kinnistute omandamine

Nõlvaku T18 võõrandamine
Tartu Linnavalitsuse korraldus

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Sihtkapitali suurendamine mitterahalise sissemaksena

Kohalike teede nimekirja kinnitamine

Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Luunja Keskkooli põhimääruse eelnõu esimene lugemine

Maksa vallavolikogu ettepanek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 25.08.2016 istungi päevakord ja materjalid 

PÄEVAKORD

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvestrateegia 2017-2020“ esimene lugemine ja eelarvestrateegia avalikustamine

Eelarvestrateegia

Eelnõu (avalikustamine)

Lisad


Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2016. a tööplaani täiendamine

Eelnõu


Anne elamute välisvõrkude võõrandamine AS-ile Tartu Veevärk

Eelnõu


Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Luunja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas teine lugemine

Eelnõu


Volikogu ajutise haldusreformi komisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete nimetamine

Volituse andmine Advokaadibüroo Paul Varul valla esindamiseks Riigikohtus

Vabariigi Presidendi valimiseks volikogu esindaja valimine valimiskogusse

Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine. 


Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ning Teeäärse maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Lohkva külas Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamineKavastu puurkaevu detailplaneeringu kehtestamine

Volikogu 14.11.2013. otsuse nr 68 muutmine


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu  21.07.2016 istungi päevakord ja materjalid

PÄEVAKORD

Luunja valla 2016. aasta eelarve täitmise aruanne

Tartu maakonnaplaneeringu kooskõlastamata jätmine

Luunja valla kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine

Luunja valla kohalike teede nimekirja kinnitamine

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu  30.06.2016 istungi päevakord ja materjalid


Anne elamute välisvõrkude võõrandamine AS-ile Tartu Veevärk

Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Luunja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarve menetlemise ja finantsjuhtimise kord“ 

teine lugemine

Eelnõu

 1. parandusettepanek

 2. parandusettepanek


Pilka külas Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Pilka külas Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Eskiis

EELHINNANG RASMUSE MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VAJALIKKUSE KOHTA

Keskkonnameti seisukoht

Põllumajandusameti seisukoht


Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Täiendatud eelnõu

Eelnõu

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskkõlastus

Terviseameti kooskõlastusTehnovõrgu ja –rajatise talumise tasu

Eelnõu


Vastus revisjonikomisjoni aktile

Revisjonikomisjoni protokoll

Akt

Vastus aktile


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 26.05.2016 istungi päevakord ja materjalid

PÄEVAKORDLuunja valla 2015. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Aruanne

Audiitori aruanne

Luunja Varahalduse SA aruanne

Audiitori otsus


SA Luunja Jõesadama aruanne

Audiitori otsus


Revisjonikomisjoni aruanne 2015. a majandusaasta aruande kohta

Revisjonikomisjoni protokoll

Akt


Vallavalitsuse vastus audiitori aruandele ja revisjonikomisjoni aktile

Vallavalitsuse vastus


Luunja valla 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu „ Luunja valla 2016. aasta esimene lisaeelarve“

Eelnõu

Seletuskiri

Lisaeelarve kinnitamine


Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Lisamaterjal on kättesaadav allolevast lingist

https://www.dropbox.com/sh/cbfdflqkflafj1m/AACRImQfeWGtNTn6ySHYPUM4a?dl=0


Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Lisamaterjal on kättesaadav allolevast lingist

https://www.dropbox.com/sh/uqpn3ze2bn62098/AADUtacK7pW6vKYo3jAC0YIQa?dl=0


Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu

Asendiplaan

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarve menetlemise ja finantsjuhtimise kord“ esimene lugemine

Eelnõu


Volikogu 25.04.2002. a. määruse nr 7 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“ muutmine

Eelnõu


Vastus arupärimisele

Arupärimine

Vallavalitsuse vastus

Info TAS-i esindajalt liikmemaksude osas

Lastekaitsespetsialisti ametikoha loomine. Ettekanne Kairit Pahk


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 28.04.2016. a istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Vastus Võnnu Vallaolikogu ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks


Võnnu Vallavolikogu ettepanek

Eelnõu


Ratsu- ja Kaariku tee teekatendi renoveerimise omaosalustasu määra kehtestamine kinnistu omanikele

Eelnõu


Vallateede ja –tänavare  2016. aasta investeeringute rahastamine

Eelnõu

Eelnõu - täiendatud


Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu


Idaringtee eelprojekt

Lisa 1 asendiplaan

Lisa 2 asendiplaan

Lisa 3 asendiplaan

Lohkva üldplaneeringu muutmise joonis

Luunja valla üldplaneeringu väljavõte

Üldplaneeringu leppemärgid


Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Lisa


Luunja elamuala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Eelnõu

Lohkva külas Rehe 2 maaüksuse  osaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti kiri


Kavastu Algkool-Lasteaia põhimäärus

Eelnõu - Valimisliidu Uus Luunja parandusettepanekutega

Eelnõu - Renate Sagaja parandustega (sinine kirje)


Luunja Lasteaia põhimäärus

Eelnõu


Lohkva Lasteaia põhimäärus

Eelnõu

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb