Vallavalitsuse teated • Luunja valla eelarvestrateegia 2018-2021 eelnõu avalikustamine.

   

  Luunja valla eelarvestrateegiaga 2018-2021 saab tutvuda 29.augustist kuni 12.septembrini 2017 valla veebilehel www.luunja.ee.

  Eelarvestrateegia parandus- ja muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 12.septembrini 2017 e-postiga luunjavv@luunja.ee või tuua valla kantseleisse.

  Luunja valla eelarvestrateegia 2018-2021 avalik arutelu toimub 13.septembril kell 17.00 Luunja Vallavalitsuses.


 • Eelarvestrateegia
 •  
 • Luunja vallavalitsus

 • HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017 LUUNJA VALLAS

7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Luunja  vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.

 Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

 

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm


Info:


Tamur Tensing, ehitus- ja keskkonnanõunik, tel 7417 225, 5026497, tamur@luunja.ee


Komisjoni koosseis hajaasustuse programmi läbiviimiseks:

Esimees   Tamur Tensing

Liikmed:

                    Harri Lepp

                    Maret Einla

                    Kaire Vahejõe

                    Aime Koor


HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2014. AASTAL

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2013. AASTAL

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2011. AASTAL 

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2010. AASTAL

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb