Vallavalitsuse teated
AVALIKUSTAMISE TEADE

Luunja jõesadam kohanime määramise eelnõu avalikustmine
HAJAASUSTUSE PROGRAMM

22. märtsil 2016 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartumaa 62222) või digitaalselt allkirjastatuna Luunja vallavalitsusele (luunjavv@luunja.eehiljemalt 23. mail 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. Taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. Taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Luunja vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument.

Taotlusvormid, programmdokumendi  jm taotlemiseks vajaliku leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/.


Info:


Tamur Tensing, ehitus- ja keskkonnanõunik, tel 7417 225, 5026497, tamur@luunja.ee


Komisjoni koosseis hajaasustuse programmi läbiviimiseks:

Esimees   Tamur Tensing

Liikmed:

                    Harri Lepp

                    Tõnu Ruusamäe

                    Kaire Vahejõe

                    Aime Koor


HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2014. AASTAL

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2013. AASTAL

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2011. AASTAL 

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2010. AASTAL

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb