Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED

 

Luunja vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule ja arutelule Luunja alevikus Talli maaüksuse (43202:004:0083) detailplaneeringu eskiislahenduse.

Planeeringu eskiislahendusega kavandatakse 10,3 ha suurusele Talli maaüksusele elukohti kokku 206-le perele: 32 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti ja 3 korterelamu maa krunti. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub 1. veebruarist kuni 2. märtsini k.a. Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 2. aprillil 2018. a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Planeeringu algatamise otsus

Planeeringu lähteseisukohad

Eskiisi avalikustamisele suunamine

 

Planeeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Eskiisjoonis

Planeeringuala mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed


Planeeringu 3D illustratsioon

_____________________________________________________________________________________

Luunja vallavalitsus ootab Kabina külas Parkemtsa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta kirjalikke ettepanekuid hiljemalt 16. jaanuariks 2018. a. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

 

Lähteseisukohtade eelnõu

Keskkonnaameti kiri 13.10.2017 nr 6-5/17/10750-2
Maanteeameti kiri  18.10.17 nr 15-2/17-00012/639

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9,77 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks üksikelamumaa ja põllumajandusmaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. 


Detailplaneeringu algatamise otsus

Otsuse lisa: Lähteseisukohad

Otselink planeeringute infosüsteemia EVALD.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksusele ja lähialale ning otsustanud jätta algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuna planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 24,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamu kruntide ja puhkeala kavandamiseks. Maantee äärde on ette nähtud jalgratta- ja jalgtee planeerimine. Vajalikud uuringud: dendroloogiline hindamine, arheoloogilised eeluuringud, muinsuskaitse eritingimused, liiklusmüra hinnang. 


Detailplaneeringu algatamise otsus

Otsuse Lisa: Lähteseisukohad

KSH eelhinnang
Asutuste ja isikute arvamused:

R. Sirk

Keskkonnaamet I

Keskkonnaamet II

Muinsuskaitseamet I

Muinsuskaitseamet II

Maanteeamet

Veeteede Amet


Otselink planeeringute infosüsteemia EVALD.

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringualale moodustatakse 4900 m² suurune elamukrunt. Krundile antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeeringuala veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse lokaalelt. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald.
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb