Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Luunja Vallavolikogu on planeerimisseaduse § 128 lg 2 p 1 lähtuvalt jätnud algatamata Lohkva külas Ratasvälja (43201:001:0095) maaüksuse detailplaneeringu, kuna planeeringu algatamine on vastuolus üldplaneeringuga.

 

Luunja vallavolikogu 16.02.2017 otsus nr 9

 
Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering endise Andrese maaüksuse osas. Endise Andrese maaüksuse maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa, maa-ala on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks, kus edasine krundijaotus, üldkasutatavate alade vajadus, suurus ja asukoht, taristu jm tuleb lahendada detailplaneeringuga. Lillevälja tee 20 maaüksuse osas jätkub üldplaneeringu menetlus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud/uld-ja-teemaplaneeringud
Luunja Vallavolikogu on algatanud Päikesepargi detailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab Muri külas Padriku maaüksust suurusega 20,82 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi maa-alale päikeseenergia tootmispargi rajamiseks. Detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju kui planeeringu koostamisel järgitakse KSH eelhinnangus esitatud leevendavaid meetmeid. Planeeringualal tuleb teostada kaitstavate taimeliikide kasvukohtade täpsustav inventuur. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud planeeringu teadete alt.

Luunja Vallavolikogu otsus 16.02.2017 nr 10

LÄHTESEISUKOHADLuunja Vallavalitsus korraldab Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 27.02.-28.03.2017. Planeeringuala suurus on 2.15 ha. Planeeringuga nähakse ette nelja elamukrundi moodustamine suurustega u 5000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Luunja vallamajas ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/74

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.
Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu eelnõu kohta ootame kirjalikke arvamusi hiljemalt 23. veebruariks 2017. a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse tööajal vallamajas ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61
Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse 6002 m² suurune krunt Rubi maaüksuse lõunaosas, otstarvetega 80 % üksikelamu maa ja 20 % majutushoone maa. Krundile planeeritakse kuni 3 hoonet, ehitisealuse pindalaga kuni 200 m² ja kõrgusega kuni 8 m. Lisaks krunditakse välja kohalike teede maa-alad. Planeering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks metsamaa maakasutus- ja ehitustingimuste osas. Planeeringuga saab tutvuda 23. jaanuar - 19. veebruar 2017 Luunja vallamajas, Kavastu raamatukogus ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/73

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 6. märtsil 2017. a  kell 1500 Luunja vallamajas.
Luunja Vallavolikogu on kinnitanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu lähteseisukohad  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse. 

Volikogu otsus 22.12.2016 nr 96

Otsuse lisa 1

Otsuse lisa 2

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb