Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu LILLEVÄLJA TEE 20 ALA ESKIISLAHENDUSTE AVALIK VÄLJAPANEK JA ARUTELU

Luunja vald korraldab Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu LILLEVÄLJA TEE 20 ALA ESKIISLAHENDUSTE avaliku väljapaneku 29. maist kuni 11. juunini k.a lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja Lohkva raamatukogus ning Luunja valla veebilehel.

 

Väljapanku tulemuste avalik arutelu toimub 27. juunil k.a kell 17.00 Luunja vallamajas.


Planeeringu eskiislahenduse etapis avalikustatakse kaks alternatiivset lahendust.

Planeeringu eskiislahenduse alternatiiv 1 määrab Lillevälja tee 20 maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks üldmaa. Planeeringu eskiislahenduse alternatiiv 2 määrab Lillevälja tee 20 maa-ala juhtotstarbeks 50 % üldmaa ja 50 % väikeelamute maa.

Mõlema alternatiivi puhul on juhtotstarvet toetava otstarbena lubatud üksnes piirkonda teenindavate teede ja tehnorajatiste maa-ala otstarve. Kõrvalotstarbe vajaduse ja osakaalu määrab kohalik omavalitsus kaalutlusotsusega.

Lisaks määratakse üldplaneeringu eskiisiga tiheasustusega alad, üldised ehitustingimused ja avaliku puhkeala asukoht.

Lillevälja tee 20 maa-ala üldplaneeringu eskiislahenduste avalikustamise eesmärk on tagasiside saamine planeeringust huvitatud isikute ja laiema üldsuse poolt. Pärast eskiislahenduste avalikku väljapanekut ja arutelu analüüsib vald laekunud arvamusi ning otsustab planeeringu põhilahenduse väljatöötamise suunad ja põhimõtted, kaaludes läbi mõlemad alternatiivid.


Planeeringu põhilahenduse etapis avalikustatakse üldplaneering uuesti.


 Vallavalitsuse korraldus 10.05.2017 nr 164 

  

ESKIISLAHENDUS:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Maakasutus alt. 1

Maakasutus alt. 2

Ehitustingimused

 

LISAD:

Luunja vallavolikogu otsus 18.03.2004 nr 3-1

Luunja valla üldplaneeringu KSH aruanne

_______________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Pilka külas asuva Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 15. juuniks k.a. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringu lahenduse kohaselt nähakse ette hoonestusala kinnistu põhjapoosesse osasse. Ehitusõigusega on lubatud rajada 3 hoonet ehitisealuse pindalaga kokku kuni 300 m² ja kõrgusega kuni 8 m.

 

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Kontaktvöönd

Tehnovõrgud

Seletuskiri

_______________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on lõpetanud Luunja alevlikus Talli maaüksuse ja lähiala üldplaneeringule vastava detailplaneeringu koostamise ning algatanud samale maa-alale üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise, kinnitanud lähteseisukohad ja otsustanud jätta algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 10,3 ha.  Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maaüksusele korter- rida- ja ühepereelamute rajamiseks. Vajalik on teostada liiklusanalüüs. Planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/78


_______________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 7075 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeritava maa-ala kaheks krundiks jagamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/77Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 5. maiks k.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi Muri külas asuvale Padriku (43201:001:1473) maaüksusele päikeseenergia tootmispargi rajamiseks. Planeeritav tegevus on kooskõla Luunja valla üldplaneeringuga.

Situatsiooniskeem

Kontaktvöönd

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri


Luunja Vallavalitsus korraldab Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.04.-07.05.2017. Planeeringuala suurus on umbes 6 ha. Planeeringu koostamise käigus on laiendatud planeeringuala Veibri tee osas kuni linna piirini. Planeeringuga nähakse ette 23 üksikelamu maa krundi moodustamine suurustega ligikaudu 1500-3000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja Lohkva raamatukogus ning planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/76.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.Luunja Vallavalitsus korraldab Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.04.-23.05.2017. Planeeringuga nähakse ette Remmelga maaüksusele ühe elamukrundi moodustamine suurusega 6653 m². Krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on umbes 2,8 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeritava maa-ala põhjapoolsele osale kuni kolme üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.

Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/75
Luunja Vallavolikogu on planeerimisseaduse § 128 lg 2 p 1 lähtuvalt jätnud algatamata Lohkva külas Ratasvälja (43201:001:0095) maaüksuse detailplaneeringu, kuna planeeringu algatamine on vastuolus üldplaneeringuga.


Luunja vallavolikogu 16.02.2017 otsus nr 9

 


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering endise Andrese maaüksuse osas. Endise Andrese maaüksuse maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa, maa-ala on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks, kus edasine krundijaotus, üldkasutatavate alade vajadus, suurus ja asukoht, taristu jm tuleb lahendada detailplaneeringuga. Lillevälja tee 20 maaüksuse osas jätkub üldplaneeringu menetlus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud/uld-ja-teemaplaneeringud
Luunja Vallavolikogu on algatanud Päikesepargi detailplaneeringu ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab Muri külas Padriku maaüksust suurusega 20,82 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi maa-alale päikeseenergia tootmispargi rajamiseks. Detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju kui planeeringu koostamisel järgitakse KSH eelhinnangus esitatud leevendavaid meetmeid. Planeeringualal tuleb teostada kaitstavate taimeliikide kasvukohtade täpsustav inventuur. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud planeeringu teadete alt.

Luunja Vallavolikogu otsus 16.02.2017 nr 10

LÄHTESEISUKOHAD

Luunja Vallavolikogu on kinnitanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu lähteseisukohad  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse. 

Volikogu otsus 22.12.2016 nr 96

Otsuse lisa 1

Otsuse lisa 2

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb