Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Luunja Vallavalitsus korraldab Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 27.02.-28.03.2017. Planeeringuala suurus on 2.15 ha. Planeeringuga nähakse ette nelja elamukrundi moodustamine suurustega u 5000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Luunja vallamajas ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/74

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu eelnõu kohta ootame kirjalikke arvamusi hiljemalt 23. veebruariks 2017. a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse tööajal vallamajas ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse 6002 m² suurune krunt Rubi maaüksuse lõunaosas, otstarvetega 80 % üksikelamu maa ja 20 % majutushoone maa. Krundile planeeritakse kuni 3 hoonet, ehitisealuse pindalaga kuni 200 m² ja kõrgusega kuni 8 m. Lisaks krunditakse välja kohalike teede maa-alad. Planeering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks metsamaa maakasutus- ja ehitustingimuste osas. Planeeringuga saab tutvuda 23. jaanuar - 19. veebruar 2017 Luunja vallamajas, Kavastu raamatukogus ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/73

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 6. märtsil 2017. a  kell 1500 Luunja vallamajas.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja Vallavolikogu on kinnitanud Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu lähteseisukohad  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse. 

Volikogu otsus 22.12.2016 nr 96

Otsuse lisa 1

Otsuse lisa 2
Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale 7 pereelamu maa krundi moodustamine pindaladega vahemikus 1531– 3061 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamule ja abihoonele. Detailplaneering teeb ettepaneku arvata planeeringuala välja üldplaneeringuga määratud tiheasustusalast. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/66


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale ühe 7557 m² suuruse elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/65


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Antsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale nelja elamukrundi moodustamine suurustega

u 3000 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/67Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Kavastu külas Kavastu puurkaevu detailplaneeringu. Planeeringu nähakse ette u 1,4 ha suuruse krundi moodustamine ja antakse ehitusõigus puurkaevu rajamise tarbeks Kavastu külas Kavastu aiamaade, Kavastu keskus 7, Kavastu keskus 5, Kavastu keskus 6, Kastani, Pärna, Sireli, Tiigi, Piiri ja Sõle maaüksuste vahelisele alale jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/64Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on u 3,4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-alale üksikelamu maa kruntide ja üldkasutatava haljasala kavandamiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/68

Luunja Vallavolikogu on kehtestatud Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Seletuskiri

Illustratsioon

Maakasutus

TehnovõrgudLuunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on u 0,8 ha. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale ühe 7 557 m² suuruse elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja kuni kahele abihoonele. Rästa kinnistu planeeringualast välja jääval osal säilib olemasolev maakasutus. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda 24. X – 7. XI 2016. a Luunja vallamajas ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Seletuskiri

Elektrilevi kooskõlastus

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Planeeringulahenduse illustratsioon: http://arcg.is/2cXEx66


Luunja Vallavolikogu on algatanud Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega 3331 m² asub Lohkva küla tootmispiirkonnas Soojuse tee ääres. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks metallitööstushoone projekteerimiseks ning püstitamiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud planeeringu teadete alt.

Volikogu otsus nr 73

Otsuse lisa


Luunja Vallavalitsus korraldab Kavastu puurkaevu detailplaneeringu uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu. Planeeringuga nähakse ette krundi moodustamine ja antakse ehitusõigus puurkaevu rajamise tarbeks Kavastu külas jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Planeeringu avalikustamise tulemuste alusel on kaalutud puurkaevule juurdepääsu rajamiseks alternatiivseid lahendusi ning tehtud planeeringus vajalikud muudatused. Juurdepääs puurkaevule on planeeritud Kavastu keskuse teelt, mis läbib Kavastu 2, Kavastu 3 ja Kavastu 5 kinnistuid. Kavastu 5 kinnistule on ette nähtud u 35 meetri pikkune uus teelõik juurdepääsuks puurkaevu kinnistule. Teedele on ette nähtud servituudi seadmise vajadus. Juurdepääsu rajamine puurkaevule otse Luunja-Kavastu-Koosa teelt või Suurekivi teelt ei ole majanduslikult põhjendatud. Avalik väljapanek toimub 17. X - 30. X 2016 Luunja vallamajas, Kavastu raamatukogus ja valla veebilehel planeeringu teadete all http://www.luunja.ee/planeeringud. Avalik arutelu toimub 8. XI kell 18 Kavastu Algkool-Lasteaia saalis. 


Vallavalitsuse korraldus

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Maakasutus

SeletuskiriLuunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Antsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on u 1,4 ha. Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale nelja üksikelamumaa krundi moodustamine ning antakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda 24. X – 7. XI 2016. a Luunja vallamajas ja valla veebilehel

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Tehnovõrgud

Põhijoonis

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Illustratsioon

Seletuskiri


Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu eelnõu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis 1

Põhijoonis 2

Tehnovõrgud 1

Tehnovõrgud 2

Vee, kanalisatsiooni, gaasi ja sideliinide skeem

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Illustratsioon

Seletuskiri

Liiklusjoonis 1

Liiklusjoonis 2

Liiklusuuringu aruanne


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb