Planeeringud                                         PLANEERINGU TEATED


Hinnapäring detailplaneeringu koostamiseks  

Palume Teilt hinnapakkumust Luunja vallas Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks.


Hinnapäring


LISAD:

Lisa 1 Luunja Vallavolikogu otsus 15.06.2017 nr 42

Lisa 2 Detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 3 Päästeameti seisukoht

Lisa 4 Maanteeameti seisukohad

Lisa 5. Muinsuskaitseameti seisukoht

Lisa 6 Terviseameti seisukoht


___________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 31 266 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks. Planeeringu koosseisus on vajalik müra hinnang ja muinsuskaitse eritingimused. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringu

d/85

____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud  Veibri külas Tilia (43201:003:0224) maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurus on u. 12 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/84__________________________________


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringualale nähakse ette 23 üksikelamu maa krunti suurustega u. 1500-3000 m² ja puhkeotstarbeline üldmaa krunt suurusega 3369 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/76

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb