Projekteerimistingimuste avalikustamine

AS Tarmeko Soojuse tee 18 tootmishoone laiendamise projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

AS Tarmeko on esitanud 24.01.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 02.07.2015. a korraldust nr 207 „Projekteerimistingimuste määramine Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone laiendamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2015 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud hoonetealust lubatud kogupinda  4500-lt m2 5000- le m2  ja punktis 4.4 toodud hoone lubatud suuremat kõrgust 8 meetrilt 12 meetrile. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 207 kehtima muutmata kujul.

 

Täiendavalt on koostatud „Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang (koostaja OÜ Alkranel, 09.05.2017). Hinnang toob lõpprezümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude esinemine tõenäoline ja puudub vajadus KMH protsessi läbiviimiseks.

 

Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude eelhinnangu on keskkonnaamet oma 26.05.2017 kirjaga nr 6-2/17/6397-2 kooskõlastanud.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas

17.06.2017 - 27.06.2017

Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel 

luunjavv@luunja.ee

 või paberkandjal Luunja vallamajja, Puiestee 14 Luunja alevik.


EELNÕU

Keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang


________________________________________________________________________________________


Lihaveiste laudakompleksi projekti koostamiseks 26.11.2014 aastal korraldusega nr 360 väljastatud (Farmi maaüksus, Poksi küla) projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

OÜ Oomiste Agro on esitanud 08.06.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 26.11.2014. a korraldust nr 360 „Projekteerimistingimuste määramine lihaveiste laudakompleksi ehitusprojekti koostamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2014 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud laudakompleksi ehitusalust pinda 40 000- le m2 ja  loomade arvuks kuni 600 lihaveist. Samas soovitakse ülaltoodud projekteerimistingimuste pikendamist tagasiulatuvalt 2 aasta võrra. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 198 kehtima muutmata kujul.

 

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas 15.06.2017 - 26.06.2017 Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel luunjavv@luunja.ee või paberkandjal Luunja vallamajja, Puiestee 14 Luunja alevik.


EELNÕU


_______________________________________________________________________________________


Keldriaugu tee 5  krundile projekteerimistingimuste avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

15.05.2017 esitas kinnistu omanik projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta  Luunja vallavolikogu  21.04.2005. a otsusega nr 4-8.2 kehtestatud Keldriaugu detailplaneeringut selliselt, et muuta  detailplaneeringuga Keldriaugu tee 5  krundile määratud katusekalde ehitusõigust olemasolevast katulekaldest  30°  uueks katusekaldeks 20°.

Projekteerimistingimuste taotlus on kooskõlas Luunja  valla üldplaneeringuga.

Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ja projekteerimistingimustega soovitakse muuta või täiendada asjakohasel juhul hoone detailplaneeringukohast katusekalde vahemikku on võimalik Luunja  vallavalitsusel ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 ja lõike 4 punktide 2 ja 4 alusel väljastada projekteerimistingimused. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul tuleb korraldada avatud menetlusena.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja  vallamajas 02.06.2017 - 12.06.2017 Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul luunjavv@luunja.ee.


EELNÕU

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb